Cymru and West Rebellion – We Want to Live! – Extinction Rebellion UK

This event has expired. See current events.

Cymru and West Rebellion – We Want to Live!

when

From:
01 September 2020

Until:
05 September 2020

Time:
00:00 – 00:00

where

Cardiff city centre, Cardiff, United Kingdom

type

Action

hosted by

Cymru XR Wales News and Events

Get all the latest updates about the rebellion…
UK-wide: https://t.me/rebellionbroadcast

Cymru and West: https://t.me/cardiffrebellion

!BRING A BROLLY!
Come rain or shine, bring a colourful umbrella to the Bristol and Cardiff Rebellion. You will be able to get your umbrella decorated with the XR printing blocks on site. These will also support social distancing. See more information on Covid-19 considerations below.

!BE PART OF THE REBELLION!
Would you like to help support the Rebellion? We have lots of different ways for you to get involved, from stewarding, to arts, to public engagement, so please complete this form and let us know how you might be able to help.
https://actionnetwork.org/forms/cymru-southwest-bristol-september-2020-rebellion-volunteers
Why not join Cardiff Rebellion Telegram Broadcast to find out what’s going on! https://t.me/cardiffrebellion
If you need, or can provide accommodation, please complete this form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5xwvNWcPQo4YusdlmdIuv_rwG69Vn_bd9r752RgbpkaDN2w/viewform

📌 Tuesday 1st September – The Future Starts Now!
The first day of the main Rebellion. The tragic, life-changing Covid crisis shows we CAN do things differently! We must come together and seize this moment to seriously evaluate our toxic systems NOW, while we have the chance. We’re running out of time – we want the CEE Bill and we’ve no time to lose. The UK Government has been about division but borders mean nothing, we come together in solidarity.

📌 Wednesday 2nd September – Prepare for Crisis
We face a series of intersecting global crises: climate breakdown, ecological collapse, Covid-19, racial injustice – all symptoms of a toxic system that is driving us to extinction. The UK government knows the truth and is not protecting us. We say enough is enough of their criminal inaction. Today, we focus on the impact that the climate crisis is having locally and across Wales because it is impacting weather cycles, flooding, air pollution and our food security right NOW.

📌 Thursday 3rd September – Tell the Truth and Act Now
The UK government pays lip service to the climate and ecological crisis, while bailing out polluters and financing fossil fuel interests overseas. We are being greenwashed and the media is failing to hold the government to account. We say enough is enough of the lies and misinformation. We demand that the government and media TELL THE TRUTH and ACT NOW. 2050 is too late.

📌 Friday 4th September – Build a Better World
A better world is possible. Government can follow scientific advice and take a decisive step towards a cleaner, fairer and more sustainable economy, creating a vast number of new jobs – or it can ignore that advice by prioritising its corporate sponsors and locking us on a path to climate collapse. We will use today to examine pathways to survival. What would a green recovery look like? What energy will we use? What does a truly democratic political system look like? What is the role of Citizens’ Assemblies? We will envision a better world with creativity, love and empathy.

📌 Saturday 5th September – Everyone Together
It’s up to us now. All of us. Today we celebrate our differences and unite in a Movement of Movements. We will use the opportunity to highlight and amplify grassroots voices of rebellion within the wider social justice and environmental movements and express our solidarity with those who face injustice everywhere. We will make plans to move forward together to address the systemic crisis we face.

COVID-19 Consideration
No rebels who may be more vulnerable to COVID-19 should feel at all pressurised to take part in physical actions.
There are plenty of ways you can contribute from home.

See the ‘Home Rebel’ section on page 15 of The Handbook for Life for more information.
Most importantly, rebels should not participate in any actions if they, or a person they have been in contact with, has had coronavirus symptoms in the previous 14 days.
Three key precautionary elements that action planners will bear in mind and try to provide for are:
Social distancing: Try to stay 2 metres (3 steps) away from other rebels.
Face coverings: Bring some face masks along.
Hand hygiene: Wear gloves or wash your hands on a regular basis
It has been observed that police are not adhering to distancing guidelines. Any action with risk of arrest, remand or prison may involve significant additional personal risks to rebels’ health, security and wellbeing.
It is up to rebels to keep themselves informed of risks, the latest public health guidance and the latest regulations. We will try to keep this guidance on actions in the time of coronavirus up to date which you can find on our action resources page. You can also read the latest Welsh governmental guidance on COVID-19 (applies in Cardiff) and the UK government’s advice (applies in London).
Read More In The Handbook For Life.
See XR Cymru Wales’ website for further detail: https://xrcymru.wales/cardiff-rebellion-2020/

!DEWCH AG YMBARÉL!

Daw glaw neu hindda, dewch ag ymbarél lliwgar i Wrthryfel Bryste a Chaerdydd. Byddwch yn gallu addurno’ch ymbarél gyda’r blociau argraffu XR ar y safle. Bydd y rhain hefyd yn cefnogi pellter cymdeithasol. Gweler mwy o wybodaeth am ystyriaethau Covid-19 isod.

!BYDDWCH YN RHAN O’R GWRTHRYFEL!

Hoffech chi helpu i gefnogi’r Gwrthryfel? Mae llawer o wahanol ffyrdd i chi gymryd rhan, o stiwardio, i’r celfyddydau, i ymgysylltu â’r cyhoedd, felly cwblhewch y ffurflen hon a gadewch i ni wybod sut y gallech chi helpu o bosibl.

https://actionnetwork.org/forms/cymru-southwest-bristol-september-2020-rebellion-volunteers

Beth am ymuno â Darllediad Telegram Gwrthryfel Caerdydd i ddarganfod beth sy’n digwydd! https://t.me/cardiffrebellion

Os oes angen llety arnoch, neu os gallwch ddarparu, llenwch y ffurflen hon: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5xwvNWcPQo4YusdlmdIuv_rwG69Vn_bd9r752RgbpkaDN2w/viewform

📌 Dydd Mawrth 1af o Fedi – Mae’r Dyfodol yn Dechrau Nawr!

Diwrnod cyntaf y prif Wrthryfel. Mae’r argyfwng trasig, holl-newidiol COVID-19 yn dangos y GALLWN wneud pethau’n wahanol! Rhaid inni ddod at ein gilydd a bachu ar y foment hon i werthuso ein systemau gwenwynig NAWR o ddifrif, tra bod gennym gyfle. Rydyn ni’n rhedeg allan o amser – rydyn ni eisiau’r mesur CEE ac nid oes gennym ni amser i golli. Mae Llywodraeth y DU wedi ceisio ein rhannu ond nid yw ffiniau’n golygu dim, rydyn ni’n dod at ein gilydd mewn undod.

📌 Dydd Mercher 2ail o Fedi – Paratoi at Argyfwng

Rydym yn wynebu cyfres o argyfyngau byd-eang sy’n croestorri: chwalfa yn yr hinsawdd, cwymp ecolegol, COVID-19, anghyfiawnder hiliol – symptomau i gyd o system wenwynig sy’n ein gyrru i ddifodiant. Mae llywodraeth y DU yn gwybod y gwir ac nid yw’n ein hamddiffyn. Dywedwn ni mai digon yw digon o’u diffyg gweithredu troseddol. Heddiw, byddwn yn canolbwyntio ar yr effaith y mae argyfwng yr hinsawdd yn ei chael yn lleol ac ar draws Cymru oherwydd ei bod yn effeithio ar gylchoedd tywydd, llifogydd, llygredd aer a’n diogelwch bwyd NAWR.

📌 Dydd Iau 3ydd o Fedi – Dweud y Gwir a Gweithredu Nawr

Mae llywodraeth y DU yn talu gwasanaeth gwefus i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol, wrth achub llygryddwyr ac ariannu cwmnïau tanwydd ffosil dramor. Rydyn ni’n cael ein golchi’n wyrdd ac mae’r cyfryngau yn methu â dwyn y llywodraeth i gyfrif. Rydyn ni’n dweud mai digon yw digon o gelwyddau a chamwybodaeth. Rydym yn mynnu bod y llywodraeth a’r cyfryngau yn DWEUD Y GWIR ac yn GWEITHREDU NAWR. Mae 2050 yn rhy hwyr.

📌 Dydd Gwener 4ydd o Fedi – Adeiladu Byd Gwell

Mae byd gwell yn bosibl. Gall y llywodraeth ddilyn cyngor gwyddonol a chymryd cam pendant tuag at economi lanach, decach a mwy cynaliadwy, gan greu nifer helaeth o swyddi newydd – neu gall anwybyddu’r cyngor hwnnw trwy flaenoriaethu ei noddwyr corfforaethol a’n cloi ar lwybr i chwalfa’r hinsawdd. Byddwn yn defnyddio heddiw i archwilio llwybrau i oroesiad. Sut olwg fyddai ar adferiad gwyrdd? Pa egni fyddwn ni’n ei ddefnyddio? Sut olwg sydd ar system wleidyddol wirioneddol ddemocrataidd? Beth yw rôl Cynulliadau Dinasyddion? Byddwn yn rhagweld byd gwell gyda chreadigrwydd, cariad ac empathi.

📌 Dydd Sadwrn 5ed o Fedi – Pawb Gyda’n Gilydd

Ni sy’n penderfynu nawr. Pob un ohonom. Heddiw rydym yn dathlu ein gwahaniaethau ac yn uno mewn Mudiad o Fudiadau. Byddwn yn defnyddio’r cyfle i dynnu sylw at ac ymhelaethu ar leisiau gwrthryfel ar lawr gwlad o fewn y mudiadau cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach a mynegi ein cydsafiad â’r rhai sy’n wynebu anghyfiawnder ym mhobman. Byddwn yn gwneud cynlluniau i symud ymlaen gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r argyfwng systemig sy’n ein hwynebu.

Ystyriaethau COVID-19

Ni ddylai unrhyw wrthryfelwyr a allai fod yn fwy agored i COVID-19 deimlo dan bwysau o gwbl i gymryd rhan mewn gweithredoedd corfforol.

Mae yna ddigon o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu o’ch cartref. Gweler yr adran ‘Home Rebel’ ar dudalen 15 o’r Llawlyfr Dros Fywyd am ragor o wybodaeth.

Yn bwysicaf oll, ni ddylai gwrthryfelwyr gymryd rhan mewn unrhyw gamau os ydyn nhw, neu berson y buon nhw mewn cysylltiad ag ef, wedi cael symptomau coronafirws yn ystod y 14 diwrnod blaenorol.

Tair elfen ragofalus allweddol y bydd cynllunwyr gweithredu yn eu cofio ac yn ceisio darparu ar eu cyfer yw:

• Pellter cymdeithasol: Ceisiwch aros 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth wrthryfelwyr eraill

• Gorchuddion wyneb: Dewch â mygydau wyneb gyda chi

• Hylendid dwylo: Gwisgwch fenig neu olchwch eich dwylo yn rheolaidd

Gwelwyd nad yw’r heddlu’n cadw at ganllawiau pellhau. Gall unrhyw gamau sydd â risg o arestio, remandio neu garchar gynnwys risgiau personol ychwanegol sylweddol i iechyd, diogelwch a lles gwrthryfelwyr.

Cyfrifoldeb gwrthryfelwyr unigol yw gwybod am risgiau, y canllawiau iechyd cyhoeddus diweddaraf a’r rheoliadau diweddaraf. Byddwn yn ceisio cadw’r canllawiau hyn ar weithredu yng nghyfnod coronafirws yn gyfredol, a gallwch ddod o hyd iddyn nhw ar ein tudalen adnoddau gweithredoedd. Gallwch chi hefyd ddarllen cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru ar COVID-19 (ar gyfer Caerdydd) a chyngor llywodraeth y DU (ar gyfer Llundain).

Darllenwch ragor yn y Llawlyfr Dros Fywyd.

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/309218203535699/

See other events

Sign up for news